Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/system/helpers/url_helper.php on line 162
Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci. / Przedszkole

tel: 48 610 19 21 e-mail: pspparznice@hot.pl

Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci. / Przedszkole

Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci. Oddziały Przedszkolne/Regulaminy

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach


I. Postanowienia ogólne
1. Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w oddziale przedszkolnym.
2. Procedura reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
3. Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice/  prawni opiekunowie/ nauczyciele/ pozostali pracownicy szkoły.
II. Przyprowadzanie dziecka do oddziału przedszkolnego
1. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki jak i w drodze powrotnej. W razie zastosowania - zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązującej w placówce procedury bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie  i przeciwdziałanie COVID-19.
2. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie pandemii muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (osłona nosa i ust) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku.
3. Rodzic/prawny opiekun swoje przybycie sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach do placówki (wejście dla oddziałów przedszkolnych).
4. Rodzice/ opiekunowie osobiście powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur przy drzwiach. W przeciwnym wypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
5. Osoba przyjmująca dziecko pod opiekę od rodziców/opiekunów zobowiązana jest zwrócić uwagę  czy dziecko nie wnosi żadnych przedmiotów na teren przedszkola.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
8. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci. Rodzic  ma obowiązek jak najszybciej odebrać dziecko z placówki od momentu otrzymania informacji drogą telefoniczną.
9. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki.
10. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne, zasłabnięcia, omdlenia itp. należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
11. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, trwającą 2 tyg. rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
III. Odbieranie dziecka z oddziałów przedszkolnych
1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/ opiekunów, zdolnych do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
2. Rodzice/ opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel/opiekun zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrekcja lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
5. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
6. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego), aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
7. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy.
8. Z chwilą oddania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
9. Nauczyciel odmówi wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. 
W tych okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru przez rodziców oraz o zaistniałym fakcie poinformować dyrekcję szkoły.
10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
IV.  Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z placówki lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki
1. Dzieci powinny być odbierane z placówki najpóźniej do godziny 16.30.
2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy placówki nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 30 minut.
4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły.
5. Dyrekcja szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji 
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
6. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrekcji nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
7. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów przed wejściem do budynku szkoły oraz placu szkolnym.
9. Każdy pracownik placówki ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez opiekunów bez opieki na terenie placówki, szatni lub innym miejscu w budynku szkoły.
V. Postanowienia końcowe
1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki zostają zapoznani wszyscy pracownicy placówki.
2. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki zostają zapoznani rodzice/prawni opiekunowie na pierwszym zebraniu grupowym. Potwierdzenia stanowią podpisy zapoznania się z obowiązującą dokumentacją (regulaminy, procedury, statut) oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych.
3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania 01.09.2022 r.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: strony/strona_takstowa_v.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/application/views/strony/strona_takstowa_v.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/application/controllers/Czytaj.php
Line: 190
Function: view

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/index.php
Line: 292
Function: require_once

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej